Blief thema's

Blief® staat staat garant voor producten die bijdragen aan een mooier platteland door aanleg en beheer van natuur- en landschapselementen. Gebaseerd op ondergenoemde thema’s bevordert dit biodiversiteit: de diversiteit aan dieren, planten, micro-organismen en hun genetisch materiaal.

Natuur- en landschapsbeheer

 • Beheer van bomenrijen, bosgebieden, ecologische slootranden en natuurlijke sloten
 • Inzaaien van akkerranden met bloemen en kruiden
 • Beheer natuur en landschapselementen op het agrarische erf

Kringlopen

 • Afzet van mest van rundveebedrijven op eigen bedrijf of regionaal
 • Teelt van ruwvoer op eigen bedrijf, of via regionale inkoop

Weide- en akkervogels

 • Beschermen van nesten en kuikens
 • Realiseren van voldoende gebieden voor vogels om te rusten, eten of schuilen
 • Plaatsen van nestkasten
 • Bieden van voedsel in de winter

Insecten en reptielen

 • Aanleg en beheer leefgebieden voor insecten en reptielen, zoals insectenhotels
 • Verbinden van leefgebieden zodat insecten en reptielen alle ruimte krijgen

Midden in de maatschappij

 • Organisatie van open dagen
 • Ontvangst van groepen zoals scholen
 • Behoud van cultuurhistorische rassen (planten en dieren)